Lejebetingelser for Tølløse Lager og Opbevaring

1 – Benyttelse af det lejede

Det lejede må kun benyttes til oplagring af de aftalte effekter jfr. lejekontrakten. Eksplosivt og brandfarligt gods, trykflasker og brandfarlige væsker må ikke oplagres. Ved oplagring af maskiner skal disse tømmes for olie, benzin og lignende væsker før oplagring. Køleskabe, frysere, og andre genstande der indeholder væsker eller kan forårsage skader på genstande i øvrige lejemål, må kun opbevares i det lejede, såfremt de er forsvarligt indpakket eller drænet for væske. Alle former for mad og let fordærvelige varer eller ildelugtende produkter må ej heller oplagres. Det er ikke tilladt at opbevare dyr i det lejede. Der må ikke opbevares gods, det på anden vis er skadeligt eller miljøfarligt. Lejer er erstatningsansvarlig overfor tredjemand, såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på genstande, der af tredjemand opbevares i tilstødende lejemål. Lejer er erstatningsansvarlig overfor udlejer, såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på udlejers ejendom.

2 – Overtagelse og forandringer

Det lejede overtages som besigtiget af lejer uden mangler, idet det bemærkes at det lejede ikke ved indflytning er nyistandsat. Lejer er uberettiget til at foretage ændringer af det lejede.

3 – Forsikring af det opbevarede

Forsikring af det opbevarede er eget ansvar, og er som udgangspunkt dækket af lejers indbo-/ løsøreforsikring. Under forudsætning af, at lejer giver sit forsikringsselskab meddelelse herom. Ansvaret herfor er udtrykkeligt lejers. Udlejer har tegnet almindelig bygningsforsikring, der alene omfatter skade på bygningen, medens skader som sker på lejers opbevarede genstande ikke er omfattet af udlejers forsikring.

4 – Adgang til det lejede

Lejer har alene adgang til det lejede i den af udlejer til enhver tid fastsatte åbningstid. Åbningstiden er pt. alle dage 7 til 19. Ved bortkomst af nøgle/hængelås skal lejer kunne legitimere sig med billedlegitimation for at få genetableret adgang til det lejede. Der betales et gebyr på kr. 100 for genetablering af adgang. Adgangen til det lejede foregår evt. via automatisk styrede døre/porte, der af lejer betjenes af kode mv. Udlejer kan ikke gøres erstatningspligtig for tab eller lignende, der måtte opstå som følge at pludseligt opståede svigt i de automatiske døre og porte samt tekniske anlæg.

5 – Færdsel på ejendommens område

Det er ikke tilladt at medbringe hunde eller andre dyr i det lejede eller i ejendommens korridorer. Rygning samt brug af rusmidler er strengt forbudt på ejendommens område. Såfremt lejer udøver stærkt støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom, eller på anden måde forulemper ejendommens vagtpersonale eller andre lejere, er udlejer berettiget til at bortvise lejer fra det lejede og ejendommens område. Det er forbudt at fjerne transportvogne fra ejendommens område. Fjernelse af transportvogne eller andet materiel fra ejendommens område vil blive betragtet som tyveri og blive politianmeldt. Indbo, varer eller andre effekter, der henstår i det lejede efter lejers fraflytning , vil blive fjernet på lejers bekostning.

6 – Afståelse og fremleje

Lejer har ingen afståelsesret og ingen fremlejeret til lejemålet.

7 – Opsigelse

Lejer kan opsige lejemålet når som helst og uden varsel. Opsigelse skal ske skriftligt på mail : lager@tloo.dk. Betalt leje refunderes ikke. Udlejer kan opsige lejemålet med en måneds forudgående skriftligt varsel til den første i en måned.

8 – Aflevering af lejemål

Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres i samme gode stand som ved overtagelsen. Såfremt det lejede på ophørstidspunktet ikke forefindes i den stand som angivet ovenfor, er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning.. Lejer er endvidere pligtig til at betale leje i istandsættelsesperioden

9 – Lejens betaling

Ved lejeaftalens indgåelse betales et depositum fra kr. 500. Samtidig betales leje for første måned. Depositum refunderes ved lejemålets ophør og tilbagelevering af hængelås/nøgler. Lejen forfalder til betaling hver den første i måneden Lejer er forpligtet til at tilmelde betaling via PBS, dog første gang via tilsendt PBS-kort. Oplysninger til etablering af PBS aftalen, som kan foretages via lejers bank, fremgår af PBS kortet. Manglende eller forsinket betaling medfører at adgangen til det lejede bliver spærret. Spærringen udløser et gebyr på kr. 100, der forfalder til betaling ved genetablering af adgangen til det lejede.

10 – Udlejers ansvar og adgang til det lejede

Opbevaring i det lejede sker for lejers regning og risko. Udlejer er ikke ansvarlig for tab, der måtte opstå som følge af, at lejers opbevarede effekter bliver beskadiget ved brand, tyveri, skadedyrsangreb, vandskade, hærværk m.v. Lejer er forpligtet til i det omfang, lejer skønner det fornødent, selv at drage omsorg for tegning af nødvendige forsikringer jfr. § 3. Udlejer eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det, herunder hvis det opstår fare for eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagt jfr. § 11. Udlejer har ligeledes ret til adgang til det lejede efter 14 dages forudgående skriftligt varsel overfor lejer med henblik på eftersyn, reparation, vedligeholdelse mm.v. af det lejede.

11 – Salgsfuldmagt

Ved sin underskrift af lejekontrakten meddeler lejer udlejer uigenkaldelig fuldmagt til bedst muligt at bortsælge samtlige effekter, der måtte befinde sig i omhandlede lejemål. Udlejer oppebærer de fra bortsalget kommende provenuer til dækning af ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer, uanset hvorledes dette krav måtte være opstået. Det er en betingelse for udlejers udøvelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagten, at lejen på trods af gyldigt påkrav ikke er indbetalt inden udløbet af den i påkravet fastsatte betalingsfrist, samt at udlejer efter dette tidspunkt med mindst 3 ugers forudgående varsel ved mail eller brev har givet lejer meddelelse om, at lejers effekter vil blive bortsolgt, med mindre lejerestancen m.v. udredes.

12 – Bestemmelser og henvisninger i øvrigt

I det omfang, der ikke i nærværende individuelle kontrakts bestemmelser er truffet særlig aftale, henvises der til lejelovgivningens almindelige betingelser. Ved underskrift af lejekontrakten har lejer accepteret at udlejer må henvende sig til lejer via SMS og mail. Denne service kan lejer til enhver tid afmelde sig ved at sende en mail til lager@tloo.dk.